GPS status:

onyxstar_drone_uav_uas_reference_hogskolan_university_gavle_sweden