GPS status:

onyxstar_drone_uav_uas_reference_prifysgol_aberystwyth_university_united_kingdom_uk